Artikel

Enkele gedachten omtrent het corona virus en de huidige crisis-situatie,
vanuit de zienswijze van de yoga bekeken.

 - Geïnspireerd op een artikel van Heinz Grill -

Jammer genoeg worden de levensnoodzakelijke sociale contacten en diverse gemeen-schappelijke activiteiten door deze corona pandemie helemaal verstoord. Ook onze blik op de toekomst en onze toekomstplannen worden zelfs bezwaard. Dit is niet bepaald heel gunstig, want al de diverse natuurlijke contacten en onze toekomstperspectieven zijn een vorm van levensadem voor het individu en de maatschappij. Als mens kom je hierdoor in een beweging naar buiten en naar voren. Het in relatie treden met elkaar en de diverse aspecten van het leven vraagt een zich bewustzijns-actief naar buiten toe bewegen. De toekomstperspectieven doen ons naar voren bewegen en ook ontwikkelingsstappen zetten. Het zijn dus noodzakelijke bewegingen voor de opbouw van levenskrachten en voor de fysieke en psychische gezondheid van de mens. Ze versterken de mens en brengen hem in een beweging weg van zichzelf naar buiten toe en naar voren. Ze verhinderen dat hij in zichzelf te zeer verstrikt geraakt, zich te zeer terugtrekt, zich eigenlijk te zeer bindt aan zichzelf of zich afschermt.

De beperkingen die nu aanwezig zijn om in een natuurlijk sociaal contact te treden lijken enerzijds ergens noodzakelijk te zijn om een te grote piek te vermijden, maar anderzijds zijn ze zeker helemaal niet gunstig voor de mens. Want de natuurlijke relatievormen zijn in de huidige moderne technologische consumptie-maatschappij eigenlijk sowieso al verzwakt. We zijn gewoon om de zaken te onbewust consumptief, te technisch of te intellectueel te benaderen in plaats van vanuit het bewustzijn actief aan de hand van heldere waarnemingen, observaties en gedachten in relatie te treden. De waarnemingen en gedachten stromen niet echt heel vrij en natuurlijk naar buiten toe in de contactopname en gewaarwording voor de medemens, maar zijn dikwijls te zeer overschaduwd door een eigen subjectieve binnenwereld. We zijn maar al te vaak door allerlei problemen en conflicten verstrikt in de eigen wereld. Verder worden de relatievormen op een onbewuste manier verzwakt en vreemd gestuurd door de groeiende polarisering en diverse suggestief manipulerende invloeden die door de media, de staatssystemen en de verkeerde religieuze vormen constant op ons afstromen en we dus voortdurend onbewust inademen.

Het reeds aanwezige zekerheidsdenken, de splitsing, de neiging zich terugtrekken wordt door de huidige problematiek nu direct zichtbaar, het komt aan de oppervlakte, en wordt respectievelijk nog groter. Door de corona pandemie en wat we via de media voortdurend vernemen ontstaat een reactie van angst, een zich terugtrekken en zekerheidsdenken. Iedereen wordt eigenlijk in een scheidingssituatie gebracht. Er ontstaat een zekere irrationele angst, onzekerheid tot wantrouwen in de natuurlijke intermenselijke relatievorming. En niet alleen angst voor de normale relatievorming, maar ook voor het virus zelf of algemeen voor het zogenaamde kwade. Wanneer we de huidige situatie rustig waarnemen, in klare gedachten overwegen, de reacties bekijken en de maatregelen die getroffen worden bekijken bemerken we dat eigenlijk niet zozeer het virus op zich, maar juist de omhoog stijgende angsten het grootste potentiële gevaar in zich dragen voor de toekomst. Hetgeen wellicht in het geheel overzien wordt is dat deze angst, die nu in een buitenproportionele vorm reactief omhoog stijgt, de mens omhult en hem nog meer bindt aan zichzelf en zijn verleden. Angst bindt de mens en werpt een vorm van wolk om hem heen. Hij kan niet meer logisch de situatie beoordelen, hij verliest het overzicht en de helderheid. Het grote angstpotentieel die nu vrij gezet wordt werkt afschermend, het is net als een verstikkende lucht die ons omgeeft. Het virus werkt ziekmakend op het lichaam, maar de splitsing die ontstaat en het zich terugtrekken door de angst werkt ook schadelijk. In eerste instantie althans op het vlak van het zielsleven, maar eigenlijk verder ook verzwakkend op de fysieke gezondheid en op de immuniteit.

Het zich heel natuurlijk, angst-vrij en vanuit klare gedachten en overwegingen confronteren met alle fenomenen van het leven, dus ook met het negatieve of zogenaamde boosaardige, versterkt juist de mens in zijn afweerkracht of immuniteit. Het zich laten overspoelen door angst waardoor afscherming ontstaat en het zich niet zelfstandig, helder en vanuit objectieve beoordelingen met de zaken confronteren, alsook de ‘je m’en fous’ mentaliteit werken in principe verzwakkend.

Het afnemen van de kracht om actief en met heldere gedachten in relatie te treden en het zich dus niet helder, vrij en objectief meer kunnen confronteren is zeer ongunstig. Want hoe meer de mens verzwakt des te meer hij eigenlijk nog afhankelijker wordt van staats- en machtssystemen, des te meer hij nog meer diverse hulpstructuren en therapie nodig heeft en des te meer hij nog meer aan de consumptie onderhevig wordt. Wanneer de mens in gezonde natuurlijke en ideale relatievormen staat is hij eigenlijk minder afhankelijk, minder manipuleerbaar en heeft hij meer tijd, kracht en ruimte om zijn eigen individueel potentieel te ontwikkelen. Hij is dan niet meer zo zeer in zichzelf en in diverse problemen en angsten verwikkeld en hij wordt daardoor ook uiteindelijk vrijer van bepalende structuren en de consumptie-maatschappij.

Het coronavirus, dat trouwens blijkbaar al lang bestaat, treft de mens nu in principe in zijn gehele wezen. Het vormt niet alleen een bedreiging voor de gezondheid. Het geheel treft hem nog veel onbewuster in zijn gehele persoonlijkheid. Het treft hem in zijn natuurlijk relatieleven en leidt hem ook ingenieus af van het ontwikkelen van zijn eigen potentieel en mogelijkheden waardoor hij niet tot een zelfstandige onafhankelijke burger of individualiteit kan gedijen. Het overschaduwt hem op een dusdanige manier zodat hij zijn eigen helder objectief beoordelingsvermogen verliest. De mens verzaakt door de gehele impact ook verder in het ontwikkelen van eigen zinvolle levensinhouden, doelen en idealen die hij wil omzetten. Hij laat zich dus algemeen nog meer van buitenaf onbewust leiden. We geraken als mens wanneer we deze zaken niet bewust en helder bekijken en doordenken, er ons niet bewust mee confronteren en mee uiteenzetten, door de hele turbulente crisis en angstsituatie nog meer in onszelf verwikkeld, nog meer in een splitsing en zijn uiteindelijk nog makkelijker suggestief manipuleerbaar van buiten af.

Het zogenaamde kwade is kort samengevat eigenlijk niet zozeer het virus op zich, maar veeleer de ingenieuze verborgen werking die er achter schuil gaat en die onbewust in gang gezet wordt en ons zonder dat we het wel en goed beseffen overschaduwd, bepaald  en vreemd stuurt.


Yoga en actieve relatievorming

Yoga zou er moeten toe leiden dat je als mens bewuster, vrijer, onafhankelijker, actiever en vanuit klare gedachten in relatie leert treden met de omgeving, de medemens en de verschillende aspecten van het leven. Het zou zeker niet ertoe mogen leiden dat je nog meer in jezelf naar binnen gaat in de eigen subjectieve wereld.

In de yoga zullen we ons zo veel mogelijk objectief en dus vanuit heldere gedachten uiteenzetten met de yogahoudingen. De oefening dient er niet voor om in jezelf naar binnen te gaan, maar veeleer om uit jezelf te komen. Ze dient er ook niet voor om er vlug iets uit te halen, maar veeleer om ermee in relatie te treden. We gaan de houding waarnemen, ze bestuderen, haar zin en betekenis leren kennen en ze ook vanuit gedachten leren vormgeven. We ontwikkelen dus een interesse voor de yogahouding en samenhang van de oefening, leren nieuwe samenhangen kennen, zetten nieuwe gedachten praktisch om en leren nieuwe gewaarwordingen creëren.

Als beoefenaar treden we dus actief en bewust in relatie met de yogahouding. We gaan de lichamelijke vorm vanuit gedachten vormgeven en we houden ons inhoudelijk bezig met de samenhang van de oefening, met de gewaarwordingsdimensie of met het sociaal leerproces.

De yoga zou ook het wilsleven toekomstgericht en dus naar voren moeten oriënteren. De doelen die we ontwikkelen hebben een aantrekkingskracht op het eigen denken en zo verzinken we ook niet in onszelf. We willen bijvoorbeeld een esthetische houding ontwikkelen, meer lichtheid en wijdte ontwikkelen, meer vormgevend vermogen ontwikkelen, een helder waarnemings- en voorstellingsvermogen ontwikkelen of meer opbouwende integrale gewaarwordingen ontwikkelen, etc.

Yoga zou dus moet berusten op concrete studie-, leer en ontwikkelingsprocessen, het  loskomen van oude patronen en gedachten, het eigen maken van nieuwe zaken, het denken en omzetten van nieuwe gedachten, het ontwikkelen van nieuwe inzichten en gewaarwordingen en dus zeker niet het naar binnen gaan in de eigen vertrouwde subjectieve wereld.

De consumptiemaatschappij, de media en de controlestructuren die ons voortdurend onbewust in het eigen denken manipulatief beïnvloeden werken de verzwakking van het  individu in de hand. De relatievormen, het vormgevend vermogen en het ontwikkelen van klare gedachten, natuurlijke gewaarwordingen en ware verbindingen verzwakken. Er ontstaan in de plaats meer bindingen en scheidende tendenzen. Tegelijk worden we meer massamens in plaats van een eigen vrij individu of eigen uniciteit. We moeten ons eigenlijk de vraag stellen; denken, beoordelen en handelen we werkelijk zelfstandig vanuit eigen waarnemingen en overwegingen of vanuit wat ons suggestief onbewust van buitenaf ingefluisterd wordt.


Het Corona virus

Het Coronavirus (Covid-19) en algemeen virussen moet je onderscheiden van bacteriën. Een virus heeft geen eigen stofwisseling en is als een parasiet te beschouwen in het celorganisme. Virussen vermeerderen zich in het celsysteem en zonder het celsysteem zouden ze niet levensvatbaar zijn. Ze nemen een vorm van vreemde sturing over het lichamelijk apparaat indien ze eigen proteïne processen voortbrengen.

Het Coronavirus vanuit geestelijk standpunt - Citaten uit een artikel van Heinz Grill

“De genezing, die een virus nodig heeft, is een vorm van nieuw begin in het bewustzijn.Zolang een virus als parasiet in de cellen indringt en zijn sturingsprocessen met daarop volgende uitwerkingen voortbrengt, verzwakt de gezondheid van de mens en moet hij zich dientengevolge beschermen en terugtrekken. Problematisch in de pathologie van de virus-ziekte zijn de eiwitstoffen, die in een reactie door het immuunsysteem zelf gevormd worden. Bij de coronavirus-pneunomie worden de kleine ademwegen door fibroplastische stoffen, dus pathologisch werkend eiwit versperd”

“Werkelijke perspectieven en vrije denkvoorstellingen, die tot gezondmaking noodzakelijk zouden zijn en die het immuunsysteem zouden sterken, blijven meestal bij de patiënt in een grote terughoudendheid uit en daarom ontstaan supplementaire problemen. De gehele eiwitvorming moet door het bewustzijn bepalend gestuurd worden, opdat het virus in het innerlijke overwonnen wordt.”

“Hoe werkt het immuunsysteem? Het immuunsysteem werkt in praktisch opzicht altijd voor een maximaal behouden van de integriteit van de mens. De integriteit van de mens betekent, dat de mens zich in geen geval door iets vreemd laat bepalen, maar dat hij zich  door datgene, wat met zijn ontwikkeling overeenkomt, in het leven leert te integreren. Het begrip integriteit is voor het immuunsysteem zeer goed geschikt. Nu mag men niet de fout maken en zeggen, dat integriteit een vorm van conserveren is, waarbij de mens tot de oude en blijkbare zekere structuren terugkeert. Voor de ontwikkeling is er altijd een gezonde waarnemingsvorming en een levendig loskomen van subjectieve eigenheden nodig. Hij leert oordelen en inzichten ontwikkelen, die hij niet uit zijn genetische aanleg kan creëren, maar die hij door de kracht van het zich bestuderend bezighouden met de verschillende fenomenen van de werkelijkheid ontwikkelt. Hij kan dan een verwekker beter afweren of er tegenover soeverein blijven. Hoe vormt de mens zijn voorstellingen? Vormt hij ze uit een werkelijke waarneming of neemt hij de suggesties die hem ingefluisterd worden over, en denkt hij dat het zijn overwegingen zijn?”


Artikel van Rudy Vancoillie
YogadocentHet artikel is geïnspireerd op gedachten van Heinz Grill. Een specifiek artikel over het corona virus van zijn hand kan je terugvinden op zijn website mocht je interesse hebben.

Duits: https://heinz-grill.de/coronavirus-bewusstsein/
Engels: https://heinz-grill.de/en/coronavirus-consciousness/

Heinz Grill is geestelijk leraar en grondlegger van de nieuwe yogawil.