Yoga- en leerschool Trikon

VISIE EN DOEL

Yogaschool Trikon
Diverse vakkundige lessen
sinds 1992

School voor integrale bewustzijnsontwikkeling en esthetische levens- en bewegingsvorming.

Het is mijn bedoeling om lessen aan te bieden met heel praktische, concrete en tegelijk ook creatieve leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. De lessen zijn niet zozeer volgens een puur technische methode georiënteerd maar veeleer inhoudelijk en leerrijk, waarbij je als deelnemer tot een eigen creatieve bewustzijnsvorming en -deelname gestimuleerd wordt. De integrale ontwikkeling van het individu met zijn mogelijkheden staat centraal. De diverse activiteiten zouden de eigen bewustzijnskracht van het individu moeten bevorderen en versterken, alsook de eigen scheppende en vormgevende mogelijkheden moeten scholen. Tijdens de lessen ligt de klemtoon op het esthetisch vormgeven van de beweging vanuit inhoud of gedachten. Dit scheppend of vormgevend bewustzijnsvermogen is een kwaliteit dat voor het gehele leven opbouwend, heilzaam en verbindend werkt.

Opzet van het yoga-onderricht

In de door mij aangeboden lessen staat het creatief leren vormgeven van de beweging vanuit inhoud of anders gezegd vanuit duidelijke voorstellingen of gedachten centraal, niet zozeer het louter aanleren van een bepaalde yogatechniek of -methode. Verder is het de bedoeling om het gewaarwordingsleven te verrijken en de wil te sterken.

Als basis worden de diverse klassieke yogahoudingen uit de hatha yoga beoefend. Een yogales bestaat uit een heilzame en opbouwende ritmische afwisseling van enerzijds statische fases en houdingen waarbij de bewustzijnswakkerheid centraal staan en anderzijds dynamische fases en oefeningen waarbij de levendigheid van de beweging centraal staat. Er worden zowel eenvoudige alsook moeilijke variaties beoefend.

Het leren kennen en ontdekken van nieuwe samenhangen en ervaringen, alsook het leren ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden vormt de basis van het onderricht. Naast het leren kennen van de optimale fysieke spanningsverdelingen van de diverse yogahoudingen is ook het leren kennen van de betekenis en samenhang van de oefening belangrijk. De inhoudelijke verdieping en het zich onderzoekend bezighouden met de diverse samenhangen van de oefeningen verrijken de yogahoudingen en het eigen bewustzijn. Deze boeiende leer- en ontwikkelingsstappen werken heilzaam, opbouwend en versterkend. De nieuwe mogelijkheden, inzichten en ervaringen verrijken verder ook het sociale leven.

In mijn onderricht vertrek ik vanuit het idee van ‘een nieuwe yogawil’. Deze zogenaamde nieuwe yogawil mag je hier nu niet begrijpen als een nieuwe yogatechniek of een weg met volledig nieuwe oefeningen. Het begrip duidt veeleer op een nieuwe yogacultuur waarbij het vertrekpunt de scheppende geest en het bewustzijn van de mens is en niet zozeer de lichamelijke oefening of een bepaalde yogatechniek.

Het idee van een nieuwe yogawil

Vanuit dit idee worden de yoga-houdingen gezien als een kunstzinnig-esthetische oefenweg, waarbij diverse voorstellingen via de eigen bewustzijnsactiviteit tot uitdrukking gebracht worden in de yogahoudingen. Het idee is dus dat de mens een scheppend potentieel heeft, gedachten kan vormen, gewaarwordingen kan ontwikkelen en deze in de vorm kan omzetten of tot uitdrukking brengen.

Het idee van het klassieke yogasysteem is kort gezegd om via het lichaamswerk en de ademtechniek tot een harmonie, opwekking en centering van de lichaamsenergieën te komen en op die manier tot een rust, kalmte en concentratie in het het hoofd of denken te komen, en eveneens tot een rustige innerlijkheid in het voelen te komen. Op die manier komt er ook ontspanning en ontlasting van het lichaam en het zenuwstelsel tot stand. Het resultaat ontstaat via het lichaam door middel van de lichamelijke oefeningen.

Bij het idee van een nieuwe yogawil staat de directe en productieve activiteit van het bewustzijn met het denken, het voelen en de wil centraal. Het systeem is kort gezegd dat vanuit het ontwikkelen van voorstellingen de yoga-oefeningen en de gewaarwordingen vormgegeven worden. Het ontwikkelen en sterken van de vormgevende capaciteit van het ik staat dus centraal. Vanuit de gecreëerde gedachte of voorstelling wordt de oefening uiteindelijk via de gewaarwording tot in het fysieke gevormd. Deze zeer levendige en concrete bewustzijnsactiviteit werkt zeer heilzaam, harmoniserend, rustgevend, ontspannend en opbouwend op het lichaam, de levenskrachten, de ademhaling en het zenuwstelsel. Het resultaat ontstaat vanuit de eigen bewustzijnsactiviteit.

Het idee van een nieuwe yogawil voor de toekomst werd vooreerst uitgesproken door Rudolf Steiner (grondlegger van de antroposofie) in een voordracht waar hij over een nieuwe yogacultuur voor de toekomst sprak. Later heeft Heinz Grill dat idee verder praktisch en inhoudelijk vormgegeven. Heinz Grill is spiritueel leraar en van opleiding ‘Heilpraktiker’ en yogaleraar. Meer info over Heinz Grill vind je op deze website onder de rubriek ‘Grondlegger’.