Yoga- en leerschool Trikon

YOGA ALS LEERSCHOOL

Yoga als scheppend actieve oefeningsweg voor lichaam, bewustzijn en geest

De yogahouding als een kunstzinnig-esthetische uitdrukking van een bepaald idee en een specifieke integrale gewaarwording.

Iedere yoga-oefening betekent een scheppend actief bewustzijnsproces.

Iedere yoga-asana of yogahouding draagt een welbepaalde gedachte en een specifiek gewaarwording in zich. Beide worden bewust tot uitdrukking gebracht.

De beoefenaar werkt vanuit het bewustzijn aan het lichaam en creëert vanuit concrete voorstellingen de specifieke vorm. Het idee dat de beoefenaar denkt wordt tot vorm.

Lichaamshoudingen die op die manier vanuit het bewustzijn vormgegeven worden hebben een licht, vrij, esthetisch en uitermate heilzaam karakter.

Ze sterken de scheppende geest en verrijken het bewustzijn, ze leiden tot energetische opbouw, tot regeneratie, ontspanning en gezondheid.

Opzet van het yoga-onderricht

In de door mij aangeboden lessen staat het leren vormgeven vanuit duidelijke voorstellingen en het ontwikkelen van je eigen individu en je mogelijkheden centraal en niet zozeer het louter aanleren van een bepaalde yogatechniek of -methode.

Als basis worden de diverse klassieke yogahoudingen beoefend. Hierbij wordt er in een les gekeken voor een ritmische afwisseling tussen statische rustgevende houdingen en dynamische activerende yoga-oefeningen, alsook tussen eenvoudige en moeilijke variaties en verder ook tussen fasen van inhoudelijke verdieping en fasen van concrete fysieke activiteit. Deze afwisseling werkt heilzaam, ontspannend en opbouwend.

Naast het actief en goed gedifferentieerd leren uitvoeren van de diverse yogahoudingen is het ook belangrijk om de betekenis en de inhoudelijke samenhang van de oefeningen te leren kennen. Ieder yogahouding of beweging draagt een bepaald idee of een bepaalde logica in zich, een specifieke wetmatigheid op fysiek niveau, op het vlak van het zielsleven en op geestelijk vlak. Des te meer bewustzijn en voorstelling we voor de wetmatigheden van een bepaalde beweging ontwikkelen, des te meer kunnen we de beweging van daaruit esthetisch vormgeven. De inhoudelijke verdieping of het zich onderzoekend bezighouden met de diverse samenhangen van de oefeningen verrijken de yogahoudingen en het eigen bewustzijn. Deze boeiende leer- en ontwikkelingsstappen werken heilzaam, opbouwend, stabiliserend en versterkend. De nieuwe mogelijkheden, capaciteiten, inzichten en ervaringen verrijken dan ook het sociale leven.

In mijn onderricht vertrek ik vanuit het idee van ‘de nieuwe yogawil’. Met deze nieuwe yogawil wordt er hier geen totaal nieuwe yogatechniek of methode bedoeld. Het begrip duidt veeleer op een nieuwe yogacultuur waarbij het vertrekpunt de scheppende geest en het bewustzijn van de mens is en niet zozeer het lichaam of een bepaalde yogatechniek.

Het idee van een nieuwe yogawil

Vanuit dit idee worden de yoga-houdingen gezien als een kunstzinnig-esthetische oefenweg, waarbij diverse voorstellingen via de eigen bewustzijnsactiviteit tot uitdrukking gebracht worden in de yogahoudingen. Het idee is dus dat de mens een scheppend potentieel heeft, gedachten kan vormen, gewaarwordingen kan ontwikkelen en deze in de vorm kan omzetten of tot uitdrukking brengen.

Het idee van het klassieke yogasysteem is kort gezegd om via het lichaamswerk en de ademtechniek tot een harmonie, opwekking en centering van de lichaamsenergieën te komen en op die manier tot een rust, kalmte en concentratie in het het hoofd of denken te komen, en eveneens tot een rustige innerlijkheid in het voelen te komen. Op die manier komt er ook ontspanning en ontlasting van het lichaam en het zenuwstelsel tot stand. Het resultaat ontstaat via het lichaam door middel van de lichamelijke oefeningen.

Bij het idee van een nieuwe yogawil staat de directe en productieve activiteit van het bewustzijn met het denken, het voelen en de wil centraal. Het systeem is kort gezegd dat vanuit het ontwikkelen van voorstellingen de yoga-oefeningen en de gewaarwordingen vormgegeven worden. Het ontwikkelen en sterken van de vormgevende capaciteit van het ik staat dus centraal. Vanuit de gecreëerde gedachte of voorstelling wordt de oefening uiteindelijk via de gewaarwording tot in het fysieke gevormd. Deze zeer levendige en concrete bewustzijnsactiviteit werkt zeer heilzaam, harmoniserend, rustgevend, ontspannend en opbouwend op het lichaam, de levenskrachten, de ademhaling en het zenuwstelsel. Het resultaat ontstaat vanuit de eigen bewustzijnsactiviteit.

Het idee van een nieuwe yogawil voor de toekomst werd vooreerst uitgesproken door Rudolf Steiner (grondlegger van de antroposofie) in een voordracht waar hij over een nieuwe yogacultuur voor de toekomst sprak. Later heeft Heinz Grill dat idee verder praktisch en inhoudelijk vormgegeven. Heinz Grill is spiritueel leraar en van opleiding ‘Heilpraktiker’ en yogaleraar. Meer info over Heinz Grill vind je op deze website onder de rubriek ‘Grondlegger’.