Yoga- en leerschool Trikon

Open yoga-opleiding

Kwalitatieve, concrete en omvattende

Yoga lerarenopleiding

Ter psychische versterking en
bevordering van de lichamelijke gezondheid.
Ter ontwikkeling van het bewustzijn
met het denken, het voelen en de wil
Ter ontwikkeling van een vrije individualiteit
en een opbouwend relatievermogen.

Voor wie yogalesgever wil worden met een concrete inhoudelijke en praktische deskundigheid.
Voor wie inhoudelijke yogalessen willen leren aanbieden met diverse praktische ontwikkelingsmogelijkheden die ook in het sociale leven omgezet kunnen worden.

De opleiding opent nieuwe toekomstperspectieven die aan de hedendaagse noden inzake
concrete bewustzijnsscholing, gezondheid, relatievermogen en psychische stabiliteit tegemoet komen.

Tegenwoordig is er omwille van de gezondheid en een opbouwende sociale cultuur een yoga oefeningswijze
nodig waarbij het bewustzijn met het denken, het voelen en de wil versterkt en ontwikkeld wordt. 

De yogapraktijk — zoals je ze in de opleiding leert kennen — biedt tal van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden
voor het bewustzijn die in het praktische sociale leven geïntegreerd kunnen worden.

Het is tegenwoordig belangrijk dat we actiever, bewuster en productiever
in relatie leren treden met de oefeningen en de buitenwereld.
We moeten inhoudelijker of vanuit klare gedachten in relatie leren treden met de yogahoudingen
en het gehele sociale leven. Op die manier ontwikkelen we een gezond zelfgevoel en eigen midden,
gezien we onze eigen vormgevende mogelijkheden tot ontwikkeling brengen
en onze handelingen meer zin en betekenis leren geven.

De yogapraktijk moet algemeen en beknopt gezegd bijdragen tot:
– Een productieve en constructieve relatievorming tegenover de buitenwereld
– Meer lichamelijke en psychische spankracht, alsook meer stabiliteit
– Een helder waarnemings- en concentratievermogen
– Meer gewaarwordingsvermogen tegenover de buitenwereld
De kracht om het denken, het voelen en de wil geordend te gebruiken
– Ruimtegevoel, vrijheid en beweeglijkheid in het bewustzijn
– Een productief vormgevend bewustzijnsvermogen
– Meer zelf-kracht of sturend vermogen in het leven
– meer zingeving door de zaken vanuit inhoud vorm te geven
– een eigen midden of centrum in het leven en tegelijkertijd
openheid en verbinding naar buiten toe

Al deze zaken verrijken en veredelen het sociale leven, verbeteren
de gehele gezondheid en werken opbouwend op de levenskrachten.

Wat kan je verwachten?

 • Diverse concrete ontwikkelingsmogelijkheden op het vlak van de yogapraktijk en het bewustzijn.
 • Je leert het bewustzijn met het denken, het voelen en de wil grondig kennen en scholen.
 • Je leert de diverse yogahoudingen goed gedifferentieerd en esthetisch vormgeven. Heel concrete en goede vooruitgang in de yogapraktijk.
 • Je leert de ademhaling grondig kennen. Zowel de gestuurde als de vrije ademscholing. Waarde van de ademhaling voor de gezondheid.
 • Ruime en concrete vakkennis omtrent de yogahoudingen: de fysieke uitvoering en de heilzame waarde, het idee en de gewaarwordingsdimensie van de afzonderlijke oefeningen, alsook het leerproces voor het sociale leven van de diverse oefeningen
 • Concrete scholing van de chakra’s. Je leert de 7 chakra’s, hun bewustzijnskwaliteiten en gewaarwordingsdimensie kennen en vervolgens praktisch tot uitdrukking in de yogapraktijk.
 • Je leert het holistisch mensbeeld met lichaam, ziel en geest grondig kennen tot in de praktische toepassing.
 • Je leert de samenhangen van de yogahoudingen zelf vakkundig beschrijven en de yogahoudingen creatief en inhoudelijk te onderrichten.
 • Ontwikkelen van pedagogische bekwaamheden als basis voor een
  creatief, inhoudelijk en vakkundig onderricht
 • Ontwikkeling van het eigen scheppend en vormgevend potentieel
 • Je leert kennen hoe het bewustzijn en de manier dat we in relatie treden een invloed heeft op de gezondheid en de levenskrachten.
 • Je leert de filosofische achtergronden van yoga kennen en ze in een hedendaagse context te begrijpen en praktisch om te zetten.
 • Kennis omtrent de verschillende bekende yogastijlen.
 • Basiskennis anatomie en fysiologie.
 • Geesteswetenschappelijke kennis omtrent de geest, de ziel en de bewustzijnskrachten, de verschillende energieën en het lichaam.

Kwalitatieve, concrete en omvattende
yoga lerarenopleiding

De yoga beroepsopleiding is vooral bedoeld voor mensen die yogalessen of yoga-oefeningen willen aanbieden aan groepen, aan individuele personen (privé-lessen) of ze willen aanvullend willen toepassen in een therapievorm. Ze kan ook ter persoonlijke ontwikkeling gevolgd worden.

Je ontwikkelt vakkennis omtrent de verschillende elementen van de yoga-houdingen.
– Een goede praktische kennis omtrent de yoga-oefeningen en gedegenheid in de eigen yogapraktijk
– Een ruime inhoudelijke kennis van de diverse levenssamenhangen
– Leerstappen die de afzonderlijke yogahoudingen in zich dragen voor het sociale leven
– De chakra’s en hun ontwikkelingsmogelijkheden, de bewustzijnscapaciteiten van de verschillende chakra’s leren kunstzinnig tot uitdrukking brengen in de oefenpraktijk.

Je leert het vierledig mensbeeld en de boeiende samenhangen concreet kennen:
1. Het eigen ‘ik’ met de scheppende en vormgevende mogelijkheden van de mens
2. Het bewustzijn met de 3 bewustzijnskrachten: het denken, het voelen en de wil
3. Het energetische lichaam. Wordt in de yoga algemeen met prana omschreven. In de westerse geesteswetenschap spreekt met van het ‘etherlichaam’ en de 4 etherkrachten (warmte ether, lichtether, chemische ether, levensether)
4. Het fysieke lichaam (anatomie en fysiologie)

In mijn yoga-opleidingen staat de individuele ontwikkeling centraal. De vakkennis moet een levendige inhoudelijke kennis worden, die op eigen inzicht stoelt en die de mens tot in zijn gewaarwordingsleven draagt. Een theoretische kennis van een yogamethode, diverse yogatechnieken en wat filosofische achtergronden bieden nog geen echte basis voor een substantieel yoga-onderricht die tegemoet kan komen aan de hedendaagse noden.

Zo wordt er gewerkt rond het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden en een eigen levendig inzicht in de diepere samenhangen. Je leert de gedachten niet alleen kennen, je leert ze denken, voelen en tot in de bewegingsvorm en tot in praktische sociale leven omzetten.. Ontwikkelen van nieuwe, opbouwende, dragende en heilzame gewaarwordingen. 

Je leert de yogahoudingen niet zozeer louter lichamelijk correct uitvoeren. Je leert naast de fysieke samenhangen van de afzonderlijke yogahoudingen, ook de gewaarwordingsdimensie en het idee van de afzonderlijke houdingen kennen. Vandaar uit leer je de yoga-oefeningen inhoudelijk vorm te geven. Iedere houding draagt een bepaalde inhoud en specifieke gewaarwording in zich die je als beoefenaar kunstzinnig kan leren uitdrukken of vormgeven. Deze vormgevende activiteit vanuit een inhoud is heden ten dage heel belangrijk. Het werkt heilzaam, psychisch versterkend en heeft de praktijk meer zin en betekenis. Je ontwikkelt hierdoor het hart, d.w.z. een eigen midden of centrum. Je leert productief, constructief en opbouwend in relatie te treden met de materie.

Je ontwikkelt inzicht omtrent de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de de afzonderlijke yoga-houdingen en oefenwijze. De yogahoudingen zijn niet enkel fysieke oefeningen ze zijn veeleer oefeningen voor het bewustzijn en een leerschool voor het sociale leven.

Je leert hoe je vanuit een inhoud yogalessen op een boeiende manier kan vormgeven. Je leert hoe je yogalessen kan geven die bijdragen tot nieuwe leerstappen bij de deelnemers en bijgevolg een heilzame ontwikkeling bevorderen.

Je leert dus het yoga-onderricht pedagogisch en creatief vanuit inhoud vormgeven. Yoga zou moeten bijdragen tot nieuwe leer- en ontwikkelingsstappen op diverse vlakken. Nieuwe bewustzijnsmogelijkheden moeten ontwikkeld worden. Deze nieuwe leer- en ontwikkelingsmogelijkheden dragen uiteindelijk bij tot lichamelijk en psychische gezondheid.

Je leert de 7 chakra’s en hun samenhang met de yogahoudingen en het sociale leven op een integrale, concrete en omvattende manier kennen. Ieder afzonderlijk chakra draagt bepaalde bewustzijnskwaliteiten en gewaarwordingen in zich die wachten op hun ontwikkeling. Je leert de diverse bewustzijnskwaliteiten en gewaarwordingen kennen en concreet omzetten in de yogapraktijk. De ontwikkeling van nieuwe bewustzijnskwaliteiten heeft een grote heilzame waarde voor het praktische sociale leven. Ze draagt ook bij tot een verbetering van de gezondheid en een opbouw van de levenskrachten.